Условия за записване

Условия за записване

Общи условия за записване на курс

I. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите Общи условия регламентират отношенията между Виа Германика ЕООД със седалище гр. Бургас, ул. Македония 26, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиента, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, които възникват във връзка с провеждането на присъствени курсове по немски език в Езиков Център Виа Германика гр. Бургас. 

II. ЗАПИСВАНЕ

1. Информация за езиковите курсове, които предлагаме, методиката на обучение и формите на провеждане можете да получите на нашата интернет страница, фейсбук- страница, от информационните ни брошури и по телефона.

2. Конкретните дати на започване и завършване на курса както и начинът на провеждане се публикуват предварително на нашия сайт от 1 до 4 месеца преди неговото начало. Тези параметри не се променят.

3. Кандидатите могат да заявят желанието си за участие в езиков курс чрез попълване на молба  на хартиен носител или онлайн и заплащане на определената такса. Предварително може да се направи безплатен тест за определяне на ниво, ако кандидатът желае. С попълването на молбата какдидатът се съгласява с настоящите Общи условия и ги подписва.

4. Молба за участие в курса може да се подаде чрез интернет формуляра на нашия сайт или на място в офиса на Виа Германика Бургас. Записването става в обявените срокове или до изчерпвание на местата.

5. Обучението в Езиков Център Виа Германика е само групово. Записването е винаги за целия обявен курс, а не за части от него. Задължение на клиента е да предвиди, дали ще има възможност за участие в целия курс при подаване на молбата.

6. Заплащането можете да извършите:

• В брой 
• По банков път - Моля направете запитване по телефона или имейла за банковата ни сметка.

(В графа основание за превода се отбелязват трите имена на курсиста, вид на курса и нивото на обучение.)

Уведомете ни моля по имейл за извършване на банковия превод.

7. За удостоверения непотърсени до 1 месец след приключване на курса Виа Германика ЕООД не носи отговорност.

8. Преиздаването на нови или непотърсени удостоверения става срещу заплащане. Таксата е 10 лв., а срокът за изпълнение - 1 седмица.

9. Виа Германика ЕООД провежда занятията си стриктно според обявените дати. Но си запазва правото за реорганизация на обучението при определени необичайни обстоятелства.

10. Със записването си за избран курс, клиентът се съгласява с тези Общи условия и ги приема.

III. ТАКСА

1. За актуалните такси на обучение, сроковете на плащане и предлаганите отстъпки можете да получите информация в офиса на Езиков център Via Germanika. Размерът на таксата зависи от броя часове и нивото на обучение. Учебните системи се заплащат допълнително.

2. Заплатената такса важи само за заявения курс, тя не може да се прехвърля на други лица или за други курсове.

3. Суми за необявени на сайта ни курсове не се приемат.

4. Таксата включва и:

• допълнителни учебни материали, които се раздават от преподавателя по време на курса, ако са предвидени такива по учебен план.
• проверка и оценка на текущи тестове, изпитвания и домашни работи по умения
• текуща проверка и оценка на лексикални и граматични знания, ако е предвидена такава по учебен план.
• проверка и оценка на вътрешните заключителни изпити на определената в графика на курса дата
• еднократно издаване на удостоверение за завършване на съответното ниво

5. Таксата на обучение се заплаща преди началото на курса. Плащането на части е допустимо при курсове по- дълги от 3 месеца. В този случай таксата се плаща на 2 вноски в предварително определен срок и размер.

IV. ОТСТЪПКИ

1. Курсистите ползват отстъпка за лоялност, пропорционална на броя посетени курсове и непрекъснатостта на записванията.
2. Членовете на едно семейство (съпрузи, братя, сестри), които посещават курсовете ни в един и същи период, ползват още една, допълнителна отстъпка. Тя се полага на втория записал се член на семейството.
3. Ако курсът е промоционален отстъпките са с натрупване.

V. ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО

1. При записването си клиентът заявява нивото си. Записването за езиков курс може да стане и след полагане на входен тест в Езиков център Via Germanika, ако клиентът не знае нивото си и ако курсът не е за начинаещи. Тестовете са различни за видовете курсове и продължителността им е от 30 до 45 минути. Според резултатите от теста и кратко събеседване се определя нивото и вида на подходящия курс. На интернет сайта ни всеки може напълно безплатно и неангажиращо да направи кратък входен тест за самооценка. Този тест дава приблизителна ориентация  за нивото на знанията според изискванията на ОЕЕР.
2. Ако има налични свободни места кандидатите могат да се включат и след началото на дадено ниво от учебната ни програма, само ако имат 50%  верни отговори за съответното ниво на тест, направен в офиса на Езиков Център Via Germanika. 
3. Входните тестове се правят от понеделник до петък в рамките на работното време на Езиков център Via Germanika след предварително уговорен час, в удобно за клиента време. Те са различни според вида курс и са специално направени за учебните системи на Езиков Център Via Germanika.
4. Кандидатът получава информация за резултата от теста най-късно на следващия  ден. 

V. СПЕЦИФИКА НА ГРУПОВОТО ОБУЧЕНИЕ

1. Курсовете се водят по предварително изработен и одобрен от ръководството учебен план.
2. Датите на учебните дни, на ваканции и празнични дни са уточнени преди започване на курса. Всеки курсист се запознава с конкретните дати още при записването. Отговорността за пропуснатия материал е на курсиста.

3. Избирайки груповата форма на обучение, курсистът приема съобразно поведение на колегиалност и толерантност спрямо другите курсисти в групата. Не са допустими прояви на арогантност, обиди или други действия, които засягат личното достойнство на другите участници в курса.

4. Закъснения, говорене по телефона по време на занятията и всякакви форми, които нарушават учебния процес са недопустими. Те нарушават правото на другите курсисти да учат пълноценно.

5. Със записването си на присъствен курс в Езиков Център Виа Германика всеки курсист се задължава да опазва имуществената собственост на Виа Германика ЕООД.  Тя трябва да се ползва с необходимото внимание. Ако я наруши или счупи, следва да я възстанови или заплати.

6. Всеки курсист се задължава да спазва общоприетите хигиенни норми на територията на Езиков Център Виа Германика. 

7. Със записването си за курс всеки е приел тези Общи условия, както и обявените конкретни дати и форма за провеждане на курса и е длъжен да ги спазва.

8. За доброто качество на обучението по комуникативната методика групите са с големина от 8 до 12 души. 

VI. ВКЛЮЧВАНЕ В ГРУПА СЛЕД НАЧАЛОТО НА КУРСА

1. Включване в започнал курс е възможно в рамките на свободните места след попълване на задължителен входен тест.
2. Не се допуска включване на курсисти, чиито познания не отговарят на съответното ниво на обучение.
3. Ако по различни причини се пропуснат първите 1-2 занятия  (до 10-12 учебни часа), те се приспадат от цената. 

VII. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В КУРС

1. Курсистът може да заяви отказ от участие в курс най–късно 5 (пет) календарни дни преди неговото начало, като в такъв случай се удържа административна такса в размер на 50 лв.
2. Ако курсът е започнал, курсистът няма право на възстановяване на  внесената такса. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КУРС ПО НЕМСКИ ОТ СТРАНА НА ВИА ГЕРМАНИКА ЕООД 

Via Germanika ЕООД има право да прекрати курса по немски на свой клиент при следните условия:

а. Ако не е заплатил таксата в определения срок.

б. ако се държи неприемливо и нарушава точките в глава V. В този случай остатъкът от таксата не се връща.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ИЗПИТ

1. В края на всяко ниво е предвиден заключителен писмен и устен изпит върху материала от съответното ниво. Датата на неговото провеждане се обявява при започване на курса и не подлежи на промяна.
2. Заключителните ни изпити съответстват на изискванията на ОЕЕР, а по формат - на международните изпити за сертификат по съответните езици.
3. Преподавателят предварително информира курсистите относно вида на компонентите, които съдържа изпита и системата за оценяване на резултатите.
4. Заключителен изпит с общ резултат над 51%  се счита за успешно издържан.
5. Курсистът получава удостоверение за успешно завършен курс за съответното ниво с броя присъствени часове и резултатите на писмения и устен изпит. При успеваемост под 50% се издава само удостоверение за присъствени часове.
6. Ако курсистът не се е явил на изпит на посочената дата му се издава удостоверение за вида на курса и броя часове.
7. Заключителният изпит  се провежда от цялата група на определената в учебния план дата. 

 

 

Коментари