Заплати и осигуровки в Австрия

Заплати и осигуровки в Австрия

2015-04-03 18:13:10
Заплати и осигуровки в Австрия

Минималната работна заплата в Австрия се определя от колективен трудов договор. Обхватът на колективния трудов договор трябва да разберете от Вашия работодател.

Как се плащат заплати в Австрия?

Обикновено заплата се превежда по банковата сметка в последния ден на текущия месец или на първия ден от следващия месец. В някои случаи се изплащат в брой на седмична база.

В Австрия е приета система от 14 заплати- дванадесет месечни заплати плюс един месец заплата като коледен бонус и заплата за един месец под формата на отпуск - обикновено през лятото. Плащане на тринадесетата и четиринадесетата заплата е предвидено в трудовия договор или в колективния трудов договор.

Данъците, социалните осигуровки и други удръжки (например, членски внос към синдикатите) са изчислени от брутната заплата и удържани от работодателя. В обявата за свободна длъжност винаги е посочена брутна заплата, тъй като размерът на данъците засяга лични фактори. Още в първия работен ден  служителя има право да поиска от работодателя копие от регистрацията в служба на социалното осигуряване (Anmeldung Zur Sozialversicherung), за да се увери, че работодателят плаща осигурителни вноски в пълен размер.

Фиш за заплатата

Заедно със своите заплати, работници получават фиш, в който са описани точно размерите на всички удръжки (данъци, социални осигуровки, задължителни и доброволни вноски, например, че е задължение на синдиката).

Ако служителят напусне компанията, той / тя получава окончателен отчет, който е описан като размер на обезщетенията. В допълнение веднъж годишно през февруари, работодателят подготвя за годишната данъчна служба декларация със заплатата за всеки служител  и работникът или служителят има право да поиска копие от тази декларация.

Данък върху доходите на заплатите в Австрия

Размерът на данъка върху доходите от работна заплата зависи от годишния доход на работника или служителя. Доход от 11 000 до 25 000 годишно се облага с данък в размер на 36.50%, от 25 000-60 000 евро на година - 43,21%, и повече от 60 000 евро на година - 50%.

С получен доход за полагане на извънреден труд, данък общ доход се изплаща в намален размер.

Как се заплаща в  Австрия работа на свободна практика?

Обичайното е, да се заплати при свършена работа и готов проект. Ако продължителността на проекта е дълъг, то може да се получават месечни заплати.

Договор за работа на час

Обезщетение за извършване на работа или предоставяне на услуги на час се заплаща спрямо договора. За работа на час, работещият по такъв договор, носи отговорност за плащането на данъци и осигурителни вноски. Със сигурност владеенето на немски език дава предимството да знаеш своите права. И да можеш да се договаряш. Ако искаш стабилни и системни  знания, регистрирай се в Онлайн Виа Германика и започни да учиш немски веднага с твоето собствено темпо.

Update cookies preferences