Защита на лични данни

Защита на лични данни

Съдържание:

Обща информация

1. Какви лични данни събираме и обработваме за Вас, на какво основание и за какви цели?  

2. „Бисквитки“

3. Как събираме личните данни, които обработваме за Вас и Вашите деца?

4. С кого споделяме личните данни?

5. Как съхраняваме личните данни и за какви срокове?

6. Права

7. Актуализация/обновяване

 

Обща информация 

Администратор на лични данни: Via Germanika EООД 

Данни за контакт: адрес на управление в гр. Бургас, 8000, ул. „Македония“ № 26, електронна поща: info@viagermanika.com

Виа Германика EООД е търговско дружество, целящo качествени образователни практики. Виа Германика EООД зачита неприкосновеността на личния живот на регистрираните клиенти на „ Виа Германика“ и ползвателите на сайта и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, които се събират и обработват при посещението и/или използването на сайта. 

Настоящата информация за поверителност се отнася до клиентите, използващи сайта  „Виа Германика“ както в тяхно лично качество, така и действайки вместо и от името на техните ненавършили пълнолетие деца. Настоящият документ цели предоставяне на информация по прозрачен начин относно Вашите лични данни, които Виа Германика ЕООД събира и обработва. При събирането и обработването на тези данни Виа Германика ЕООД  спазва и се подчинява на относимото европейско и национално законодателство, което включва, но не се ограничава до Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016, „Регламента“), Закона за защита на личните данни, издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове и др.

Можете да отправяте искания и да потърсите отговори във връзка със защитата на Вашите лични данни и упражняването на правата Ви, свързани с тях, като се свържете с нас на имейл: info@viagermanika.com.

 1. Какви лични данни събираме и обработваме за Вас, на какво основание и за какви цели?

 

В по-голямата си част личните данни, които събираме от Вас, ни позволят да Ви идентифицираме и да комуникираме с Вас. Това са:

 • име и фамилия;

 • имейл и телефонен номер;

 • данни във връзка с плащания, издаване на фактури и др, като: информация за начин на плащане, информация за дължими и извършени плащания; банкова сметка и друга информация. За счетоводно отчитане на полученото плащане от физически лица се събира и ЕГН при заявяване на фактура на ФЛ.

 • писма/имейли и друга кореспонденция с нас;

 • данни от регистрацията Ви за курс

 • сайтът viagermanika.com събира „бисквитки“, които Вие можете да управлявате.

Целта ни да съберем горната информация е да можем да Ви предоставим услугата, която заявявате и да можем да комуникираме с Вас. 

Чисто формално събираме и обработваме Вашите лични данни на посочените в Регламента основания, а именно: легитимен интерес (за да подобрим и развием услугата, за защита на легитимни интереси), договор (за да сключим и управляваме договора, сключен с Вас), закон (за да спазим наши нормативни задължения), съгласие (за да Ви изпращаме имейл маркетинг, ако предварително сте се абонирали за нашия е-бюлетин). 

Вижте повече информация в следната таблица:

Какви Ваши лични данни обработваме

Основание

Защо ги обработваме 

(за какви цели)?

1. данни, които Ви идентифицират (име, фамилия)

Договор; 

Легитимен интерес

Регистрация Ви за курс в сайта; 

Вашето идентифициране като наш потребител на сайта

2. Ваши данни за контакт (имейл, тел. номер) 

Легитимен интерес;

Съгласие 

Осъществяване на контакт с Вас;

Изпращане на информация към Вас от наша страна 

Изпращане на информация, касаеща актуализацията на съдържанието в сайта

3. писма/имейли и друга кореспонденция с Вас

Легитимен интерес 

Защита на Ваши и наши легитимни интереси

4.  данни от регистрацията Ви за курс в сайта, разменени съобщения и др.

Легитимен интерес

Нормално функциониране на обучението и възможност за ползване от Ваша страна на съответните на Вашия тип профил функционалности;

Защита на Ваши и наши легитимни интереси

5. „Бисквитки“

Съгласие;

Легитимен интерес

Нормално и правилно функциониране на сайта

 

 

В случаите, в които обработваме Ваши лични данни на основание дадено от Вас съгласие, имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите това съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Обработваните Ваши лични данни са в минимално количество и само такива, които са ни необходими за постигане на съответните цели на обработване, както и за да можем да изпълним мисията ни и ангажимента ни към Вас.

В сайта на Виа Германика е изрично посочено кои полета са задължителни за попълване - без да ни предоставите нужните данни, попълвайки тези полета при регистрация за курс, ние, от своя страна, не бихме могли да Ви предоставим достъп до нашето обучение.

Съгласно националното ни законодателство, Вие като законни представители - родители или настойници - на лица, ненавършили пълнолетие, извършвате вместо тях и от тяхно име всякакви правни действия. Ето защо Вие сте тези, които могат да регистрират Вашите ненавършили пълнолетие деца на нашата сайт. 

2. „Бисквитки“

Сайтът www.viagermanika.com събира „бисквитки“. „Бисквитките“ са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните от сайта услуги. Следва да имате предвид, че услугите  може да не функционират нормално и надеждно без някои от „бисквитките“. 

Вие можете да управлявате „бисквитките“ на нашия сайт.

3. Как събираме личните данни, които обработваме за Вас?

В общия случай събираме данните:

 • директно от Вас – чрез регистрационните полета, които Вие попълвате в сайта, чрез имейли, които ни изпращате, чрез друга комуникация с нас; 

 • чрез нашия уебсайт  

4. С кого споделяме личните данни?

Достъп до Ваши лични данни имат само внимателно подбрани от нас трети лица/страни, като, например, лицата, занимаващи се с поддръжката и безпрепятственото функциониране на сайта www.viagermanika.com, лицата, чиито сървъри използваме за съхранение на данните и др., като достъпът до данните от тяхна страна се осъществява само във връзка с предоставяните от тези лица услуги на базата на договорни отношения помежду ни. Прилагаме грижа към личните данни, които обработваме, като изискваме и очакваме това и от нашите партньори, били те обработващи или отделни администратори.

Виа Германика EООД  не извършва предаване на лични данни по смисъла на Регламента към трети държави или международни организации.

 

5. Как съхраняваме личните данни и за какви срокове?

Съхраняваме Вашите данни, прилагайки подходящи технически и организационни мерки за тяхната защита.

Съхраняваме ги за строго ограничени срокове, които да позволят защитата на Вашите и нашите интереси. 

В случаите, в които има предвидени такива срокове, съхраняваме личните данни за сроковете, определени в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случай на липса на такъв законен срок, съхраняваме данните за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите са съобразени с предмета на дейност и целите на Виа Германика ЕООД , като целят нормално развитие на нашите взаимоотношения.

Когато личните данни, които обработваме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

 В следната таблица са посочени основните срокове:

Данни 

Срокове 

1. данни, които Ви идентифицират (име, фамилия);

Данните от профила се съхраняват в базата ни данни за срок от 5 г. след последна регистрирана активност с цел защита на легитимни интереси. 

2. Ваши данни за контакт (имейл, тел. номер) 

5 години след последна регистрирана активност

3. данни във връзка с плащания, банкови данни

Съобразно счетоводното и данъчното законодателство

4. писма/имейли и друга кореспонденция с Вас

5 години

5. „Бисквитки“

В зависимост от вида на „бисквитките“. Обикновено се съхраняват за срока, в който са валидни, който в повечето случаи е не по-дълъг от 6 месеца; в някои случаи се изтриват, когато затвориш браузъра си. 

Ако основанието за обработване е съгласие, при оттегляне на съгласието данните се изтриват/премахват се идентификатори, връзки и т.н.

 

 

6. Права

Личните си данни Вие давате лично и доброволно. 

Имате право да знаете какви категории лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме; имате право да получите информация и за личните данни, които са в процес на обработване, и всякаква налична информация за техния произход, освен ако тя е защитена от закон тайна.

Извън гореизброените права, имате право да поискате:

 • изтриване на данните;

 • ограничаване на обработването на данните за определен период от време;

 • да възразите срещу обработването;

 • преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме съответните лични данни. Тоест не винаги всяко право може да се упражни. Така, например, ако за целта на сключване на договора с Вас или за извършване на плащане сме събрали определени Ваши лични данни, тези данни не биха могли да бъдат изтрити (ако такова е Вашето искане). Тези данни могат да бъдат изтрити само след изтичане на 5-годишен давностен срок.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок. В редки случаи може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним съответните лични данни и няма да е възможно при Ваше искане да ги изтрием от нашите системи. 

В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.

 

 • Право на жалба - също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), ако считате, че нарушаваме правата, гарантирани Ви със законодателството за защита на личните данни. Актуална информация за начина на упражняване на правото на жалба до КЗЛД можете да намерите на сайта на надзорния орган. 

7. Актуализация/обновяване

Настоящото уведомление за поверителност се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени или промени в относимото законодателство. Можете да следите за промени в настоящия документ тук.

 

Дата на последна актуализация на документа: 23.2.2021 г.

 

Update cookies preferences