Методика

Методика

Методика

Главната учебна цел, която преследва Езиков Център Via Germanika, е постигането на езикови умения, които са нужни на обучаемия при използване на чуждия език. Затова нашата учебна програма се базира на комуникативната методика, като съчетава утвърдените модерни практики в чуждоезиковото обучение. Комуникацията при нас не е само учебна цел, а и средство за обучение. Затова учебният процес при нас се характеризира с:

• равностойно овладяване на четирите езикови умения: четене с разбиране, слушане с разбиране, говорене и писане
• взаимосвързано упражняване на всички четири умения
• тематично преподаване на чуждия език  в контекста на ситуации
• автентични текстове като основа на учебното съдържание
• циклична прогресия на езиковите елементи граматика и лексика 
• преподаване и усвояване на стратегиите при разбиране на текст, при работа с тестови задачи, при разширяване на лексикалното богатство
• създаване на мотивация за учене чрез интересни за обучаемия теми
• разглеждане на езиковите дейности като умствени и творчески постижения на ученика
• прилагане на различни социални форми на работа – индивидуална, по двойки, групова
• преподаване на съвременна устна и писмена реч, осъзнаване на различията между тях
• усвояване на културата на езика и осъзнаване на езиковите и поведенчески различия
• учебно съдържание, което е провокация за ученика да се ориентира в чуждия свят и да разкрие нови перспективи за себе си
• информация по странознание като неотделима част от учебното съдържание с важна познавателна роля за обучаемия

Комуникативният подход отговаря изцяло на визията на Езиков Център Via Germanika за чуждоезиково обучение. Ние сме убедени, че чрез провокиране на активност у обучаемия, чрез създаване на мотивация за учене, чрез поставяне на амбициозни, но постижими езикови цели, чуждият език се усвоява трайно и се надгражда бързо. Затова предлагаме групово, а не индивидуално обучение. В групата курсистът наистина има възможност да комуникира в диалогична или дискусионна форма, да получава импулси от различните участници, а и да сравнява собствените си постижения. По този начин, в групата той допълва и надгражда своите знания и изгражда критерии за самооценка.

Update cookies preferences